Steganography

วิทยาการอำพรางข้อมูล (Steganography)

” วิทยาการอำพรางข้อมูล (Steganography)ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือรับส่งข้อความลับของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยหนังสือพิมพ์ New York Times ได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งที่กล่าวถึงกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์ (al-Qaeda) ได้ใช้วิทยาการอำพรางข้อมูล (Steganography)เพื่อทำการเข้ารหัส (Encode) ข้อความลงในแฟ้มข้อมูลภาพและส่งอีเมล์ผ่านเครือข่าย USENET เพื่อเตรียมการและปฏิบัติการก่อการร้ายโจมตีเมื่อวันที่ 11 เดือนกันยายน ”   วิทยาการอำพรางข้อมูล (Steganography) คือการซ้อนข้อมูลลับในสื่อทั่วๆไปเช่น รูป เสียง วิดีโอ สิ่งพิมพ์ โดยเทคนิคนี้แตกต่างจาก วิทยาการเข้ารหัสลับ (Cryptography) สำหรับวิทยาการเข้ารหัสลับ…