SQL Injection Dorks To Find Vulnerable

แล้วจะรู้ได้ยังไงละว่าเว็บไหนมีช่องโหว่นี้ ?

วิธีใช้ก็คือเลือกมาสัก Dork แล้วเอาไป Search ใน Google แล้วเปิดเว็บขึ้นมาดูแล้วลองใส่ เครื่องหมาย ‘ หลังตัวแปรดูถ้า error ก็ถือว่ามีลุ้นต่อไป ^^ เอาละลองเลยครับ

inurl:index.php?id=

inurl:trainers.php?id=

inurl:buy.php?category=

inurl:article.php?ID=

inurl:lay_old.php?id=

inurl:declaration_more.php?decl_id=

inurlageid=

inurl:games.php?id=

inurlage.php?file=

inurl:newsDetail.php?id=

inurl:gallery.php?id=

inurl:article.php?id=

inurl:show.php?id=

inurl:staff_id=

inurl:newsitem.php?num=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:historialeer.php?num=

inurl:reagir.php?num=

inurl:tray-Questions-View.php?num=

inurl:forum_bds.php?num=

inurl:game.php?id=

inurl:view_product.php?id=

inurl:newsone.php?id=

inurl:sw_comment.php?id=

inurl:news.php?id=

inurl:avd_start.php?avd=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:news_view.php?id=

inurl:select_biblio.php?id=

inurl:humor.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:fiche_spectacle.php?id=

inurl:communique_detail.php?id=

inurl:sem.php3?id=

inurl:kategorie.php4?id=

inurl:news.php?id=

inurl:index.php?id=

inurl:faq2.php?id=

inurl:show_an.php?id=

inurlreview.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:spr.php?id=

inurl:ages.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurlarticipant.php?id=

inurl:download.php?id=

inurl:main.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurl:rod_detail.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:article.php?id=

inurlerson.php?id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:showimg.php?id=

inurl:view.php?id=

inurl:website.php?id=

inurl:hosting_info.php?id=

inurl:gallery.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:view_faq.php?id=

inurl:artikelinfo.php?id=

inurl:detail.php?ID=

inurl:index.php?=

inurl:rofile_view.php?id=

inurl:category.php?id=

inurlublications.php?id=

inurl:fellows.php?id=

inurl:downloads_info.php?id=

inurlrod_info.php?id=

inurl:shop.php?do=part&id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:collectionitem.php?id=

inurl:band_info.php?id=

inurlroduct.php?id=

inurl:releases.php?id=

inurl:ray.php?id=

inurlroduit.php?id=

inurlop.php?id=

inurl:shopping.php?id=

inurlroductdetail.php?id=

inurlost.php?id=

inurl:viewshowdetail.php?id=

inurl:clubpage.php?id=

inurl:memberInfo.php?id=

inurl:section.php?id=

inurl:theme.php?id=

inurlage.php?id=

inurl:shredder-categories.php?id=

inurl:tradeCategory.php?id=

inurlroduct_ranges_view.php?ID=

inurl:shop_category.php?id=

inurl:tran******.php?id=

inurl:channel_id=

inurl:item_id=

inurl:newsid=

inurl:trainers.php?id=

inurl:news-full.php?id=

inurl:news_display.php?getid=

inurl:index2.php?option=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:newsone.php?id=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurl:ages.php?id=

inurl:material.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurl:viewapp.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:review.php?id=

inurl:iniziativa.php?in=

inurl:curriculum.php?id=

inurl:labels.php?id=

inurl:story.php?id=

inurl:look.php?ID=

inurl:newsone.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:material.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:tekst.php?idt=

inurl:newscat.php?id=

inurl:newsticker_info.php?idn=

inurl:rubrika.php?idr=

inurl:rubp.php?idr=

inurl:ffer.php?idf=

inurl:art.php?idm=

inurl:title.php?id=

inurl:index.php?id=

inurl:trainers.php?id=

inurl:buy.php?category=

inurl:article.php?ID=

inurllay_old.php?id=

inurl:declaration_more.php?decl_id=

inurlageid=

inurl:games.php?id=

inurlage.php?file=

inurl:newsDetail.php?id=

inurl:gallery.php?id=

inurl:article.php?id=

inurl:show.php?id=

inurl:staff_id=

inurl:newsitem.php?num=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:historialeer.php?num=

inurl:reagir.php?num=

inurltray-Questions-View.php?num=

inurl:forum_bds.php?num=

inurl:game.php?id=

inurl:view_product.php?id=

inurl:newsone.php?id=

inurl:sw_comment.php?id=

inurl:news.php?id=

inurl:avd_start.php?avd=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:news_view.php?id=

inurl:select_biblio.php?id=

inurl:humor.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:fiche_spectacle.php?id=

inurl:communique_detail.php?id=

inurl:sem.php3?id=

inurl:kategorie.php4?id=

inurl:news.php?id=

inurl:index.php?id=

inurl:faq2.php?id=

inurl:show_an.php?id=

inurlreview.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:spr.php?id=

inurlages.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurlarticipant.php?id=

inurl:download.php?id=

inurl:main.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurlrod_detail.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:article.php?id=

inurlerson.php?id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:showimg.php?id=

inurl:view.php?id=

inurl:website.php?id=

inurl:hosting_info.php?id=

inurl:gallery.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:view_faq.php?id=

inurl:artikelinfo.php?id=

inurl:detail.php?ID=

inurl:index.php?=

inurlrofile_view.php?id=

inurl:category.php?id=

inurlublications.php?id=

inurl:fellows.php?id=

inurl:downloads_info.php?id=

inurlrod_info.php?id=

inurl:shop.php?do=part&id=

inurlroductinfo.php?id=

inurl:collectionitem.php?id=

inurl:band_info.php?id=

inurlroduct.php?id=

inurl:releases.php?id=

inurl:ray.php?id=

inurlroduit.php?id=

inurlop.php?id=

inurl:shopping.php?id=

inurlroductdetail.php?id=

inurlost.php?id=

inurl:viewshowdetail.php?id=

inurl:clubpage.php?id=

inurl:memberInfo.php?id=

inurl:section.php?id=

inurl:theme.php?id=

inurlage.php?id=

inurl:shredder-categories.php?id=

inurl:tradeCategory.php?id=

inurlroduct_ranges_view.php?ID=

inurl:shop_category.php?id=

inurl:tran******.php?id=

inurl:channel_id=

inurl:item_id=

inurl:newsid=

inurl:trainers.php?id=

inurl:news-full.php?id=

inurl:news_display.php?getid=

inurl:index2.php?option=

inurl:readnews.php?id=

inurl:top10.php?cat=

inurl:newsone.php?id=

inurl:event.php?id=

inurlroduct-item.php?id=

inurl:sql.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:review.php?id=

inurl:loadpsb.php?id=

inurl:ages.php?id=

inurl:material.php?id=

inurl:clanek.php4?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:chappies.php?id=

inurl:read.php?id=

inurl:viewapp.php?id=

inurl:viewphoto.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:review.php?id=

inurl:iniziativa.php?in=

inurl:curriculum.php?id=

inurl:labels.php?id=

inurl:story.php?id=

inurl:look.php?ID=

inurl:newsone.php?id=

inurl:aboutbook.php?id=

inurl:material.php?id=

inurlpinions.php?id=

inurl:announce.php?id=

inurl:rub.php?idr=

inurl:galeri_info.php?l=

inurl:tekst.php?idt=

inurl:newscat.php?id=

inurl:newsticker_info.php?idn=

inurl:rubrika.php?idr=

inurl:rubp.php?idr=

inurl:refer.php?idf=

inurl:art.php?idm=

inurl:title.php?id=

วิธีป้องกัน SQLi ที่สำคัญคือเราต้องตรวจสอบ input ที่ระบบรับเข้ามาแล้วทำการ filter ส่วนที่เป็น SQL injection statement  ออกไป เช่น union,’ เป็นต้น หรืออาจจะใช้ function ช่วยในการ filter เช่น addslashes, mysql_real_escape

dork, sql injection
เรื่องก่อนหน้า
Local Hack Win7 GET System Privilege [ Tutorial+Tools+Clips ]
เรื่องถัดไป
วิธีใช้ชีวิตอยู่บนโลก Internet ให้ปลอดภัย 3 ข้อง่ายๆ สำหรับ End-User

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Fill out this field
Fill out this field
โปรดใส่ที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้
You need to agree with the terms to proceed